Informace pro autory Časopisu Společnosti přátel starožitností

 

Úvodní poznámka

Časopis Společnosti přátel starožitností je tradičním recenzovaným odborným periodikem Společnosti přátel starožitností zaměřeným na široké spektrum problematiky českého národního kulturního dědictví, zejména pak historickou vlastivědu. Vychází čtyřikrát ročně.

Připravujete-li článek pro Časopis Společnosti přátel starožitností, dbejte laskavě závazných pravidel, uvedených v následujících odstavcích. Věříme, že Vás rozsah textu neodradí od zamýšlené spolupráce s námi. Většina pokynů odpovídá obecně platným zásadám a má Vám umožnit korektní zpracování rukopisu bez hledání podkladů na nejrůznějších místech.

Vydavatel:

Společnost přátel starožítností, Společnost přátel starožítností se sídlem 160 00 Praha 6-Dejvice, Bubenečská 283/10

Periodicita: 4 x ročně

Jazyk textu: čeština

Jazyk(y) resumé: kongresové jazyky, zejména němčina a angličtina

Obsahové zaměření: národní kulturní dědictví, historická vlastivěda, historické discipliny

Vychází od roku 1892.

 

Vedoucí redaktor: Mgr. Vojtěch Kašpar, Archaia Praha o.p.s., 128 00 Praha 2-Vyšehrad, Vratislavova 20/22

e-mail: kaspar@archaia.cz; tel. 224 317 913 a 224 314 978

Předseda redakční rady: prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc

Složení redakční rady: Jiří Fröhlich, PhDr. František Frýda, PhDr. František Gabriel, PhD, ing. arch. Petr Chotěbor, CSc., ing. arch. Karel Kuča, PhDr. Petr Mašek, Doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D., PhDr. Karel Sklenář, DrSc, prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc, PhDr. Lubomír Sršeň, PhDr. Eduard Šimek, CSc, prof. PhDr. Petr Vorel, CSc, prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

 

Příspěvky procházejí recenzním řízením, jehož závěry jsou pro autory závazné.

 

Formální podmínky

Součásti rukopisu, odevzdávané na zvláštních stránkách:

1. Vlastní text

2. Poznámkový aparát

3. Soupis literatury

4. Popisky ilustrací

5. Cizojazyčné resumé

6. Ilustrační materiál

7. Osobní údaje o autorech

Text je nutné předat v elektronické podobě (disketa, CD, e-mail) a v jednom kompletním výtisku v normalizované podobě. Všechny části rukopisu se odevzdávají najednou!

 

Vlastní text

Rozsah

Články pro časopis se přijímají do rozsahu 20 normostran klasického strojopisu (tj. 1800 liter na stranu) včetně ilustrací a cizojazyčného resumé, zprávy, recenze a referáty o literatuře v rozsahu cca 3 stran. V odůvodněných a předem dohodnutých případech je možný i větší rozsah

Dodržujte platná pravidla spisovné češtiny a věnujte pozornost interpunkci a vazbám v souvětích. Jména a názvy uvádějte vždy správně a v celém textu shodně, zkratky při prvním použití vypište, u cizích místních jmen používejte zavedené české přepisy a při prvním použití uveďte v závorce název v původním jazyce.

 

Podoba elektronické verze

Text bez formátování, jedním typem písma, bez prostrkávání a pevných mezer. Je možné vyznačit půltučné písmo a kurzivu. Pokud jsou součástí článku tabulky, je lépe koncipovat je jako přílohu.

Soubor

 

Psaní v textu

 

Poznámkový aparát

Citace pramenů a literatury odpovídají harwardskému způsobu užívanému např. v Archeologických rozhledech, Památkách archeologických, Archaeologia historica, Castellologica bohemica, Archaeologica pragensia atd. Tento způsob nevylučuje poznámky pod čarou, ty však musí být výhradně věcného charakteru a uváděny nikoli na jednotlivých stranách, nýbrž na konci textu. Veškeré odkazy na literaturu či prameny se uvádějí přímo v textu v závorce, v případě více citací jsou odděleny středníkem. V závorce je na prvním místě uvedeno jméno autora (či zkratka edice apod.), dále rok vydání a po čárce strany (jejich uvedení není podmínkou). Příklad: (Hejna 1972, 412). V případě, že citovaná práce má více autorů, oddělují se jejich příjmení pomlčkou. Pokud v textu následuje citace přímo za jménem autora, jméno se již neopakuje. Příklad: Jak se domnívá D. Menclová (1976, 135), je tento jev...

 

Soupis Literatury

V abecedně řazeném soupisu literatury je nutno uvést všechny údaje. Uvádí se příjmení autora, čárka. prvé písmeno křestního jména, tečka, rok vydání (v případě více titulů se rozlišuje písmeny a, b, c atd), dvojtečka, název práce, v případě že obsahuje cizojazyčný souhrn pomlčka, název resumé, tečka. V případě monografie se uvede místo vyjití, v případě periodika název a ročník, čárka, strany, tečka. V případě neperiodických sborníků či kolektivních publikací se před název píše In: a za název místo vydání. V případě více autorů se jejich jména oddělují pomlčkou. V případě edic se uvádí editor- V případě opakovaných periodikje možno použít obecně zavedené zkratky. V takovém případě se pak připojujer jejich soupis. Příklady: Kuča, K. - Zeman, L. 2006: Památky Karlovarského kraje. Karlovy Vary. Menclová, D. 1976: České hrady 1. 2. vydání. Praha. Kouřil, P. 1979: Archeologické nálezy z hradu Templštejna /železné předměty/ - Archäologische Funde aus der BurgTemplštejn (eiserne Gegenstände). AH 4, 129 - 140. Hejna, A. 1972: Archeologický výzkum v Týnci nad Sázavou. AR XXIV, 410–416. Durdík, T. 1998: Torzální architektura jako historický pramen a problematika její vypovídací schopnosti - Aussagekraft der Torsoarchitektur als historische Quelle. In: Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana. Příloha časopisu Zprávy památkové péče 58. Praha, 27 – 32. RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars I. Edidit K. J. Erben. Praha 1855.

 

Popisky obrázků

Obrázky očíslujte shodně v seznamu a na rubu jednotlivých obrázků.

Popisky ilustrací musejí obsahovat všechny potřebné údaje, zejména údaj o autorství, bez něhož nemůže být obrázek do časopisu zařazen (a to i v případě, že např. všechny ilustrace zachycují stejný objekt). Uvádějí se autoři kreseb a snímků, eventuálně původ přejaté ilustrace, u reprodukcí uložení či původ originálu.

 

U obrazového materiálu přebíraného od druhých osob, z archivů, případně publikací je nutné redakci předat přesnou informaci o příslušných autorských právech k publikování.

 

Cizojazyčné resumé

Cizojazyčné resumé se obligatorně otiskuje u všech článků, v případě zájmu autora ho lze zařadit i u odborných sdělení. Resumé je nutné dodat již přeložené do některého konferenčního jazyka (němčina, angličtina, francouzština, v časopise je nejfrekventovanějším jazykem němčina); nemělo by rozsahem přesáhnout 1 stranu. Rovněž je vhodné uvést název článku v překladu do němčiny a angličtiny.

Každý článek je nutno dodat s několikařádkovým abstraktem a klíčovými slovy, obé v anglickém jazyce.

 

Ilustrační materiál

Předlohy ilustrací musí být schopné reprodukce, čisté a rovné, bez rámů a paspart, nepoškozené. Texty na rubové straně nesmějí prosvítat do obrázku nebo být do něj protlačené. Fotografie dodávejte kontrastní, ostré. Pokud by mohla vzniknout pochybnost o správné pozici obrazu, označte na rubové straně jeho dolní okraj.

Při předání ilustrací v datové podobě je třeba použít na CD formát .tiff, při zaslání e-mailem formát .jpg. Skenování s rozlišením minimálně 300 dpi/A4, u pérovek 600 dpi/A4. Bez úprav! Je třeba, aby každý obrázek měl velikost nejméně 400 kB (Pozor, obrázky stažené z internetu mají velmi často rozlišení velmi nízké!)

V případě potřeby reprodukovat plánky větších rozměrů pamatujte na to, že rozměr tištěné strany časopisu je 128 x 195 mm, takže při reprodukci mnohdy dochází ke značnému zmenšení předloh!

Označení souborů musí srozumitelně korespondovat se seznamem ilustrací (v popisce je nutné uvést "jméno" souboru/obrázku)!

Výkresy vždy doplňte grafickým měřítkem a půdorysy označením světových stran. Jestliže v půdorysu či v řezu stavebního objektu rozlišujete stáří jednotlivých konstrukcí šrafováním, počítejte se zmenšením, které nesmí ohrozit čitelnost. Nepřijímá se počítačově generované rozlišení odstíny šedi, jemnými rastry apod.

Osobní údaje o autorech

Uveďte přesnou adresu bydliště, případně kontaktní adresu, zaměstnavatele, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Stejné údaje nám poskytněte o všech svých případných spoluautorech a autorech ilustrací.

Nezapomeňte si od spoluautorů a autorů ilustrací vyžádat písemný souhlas s publikováním a předat jej redakci.

 

Závěr

Splněním uvedených formálních požadavků nám usnadníte další zpracování příspěvku v redakci i ve výrobě. Omezíte časové prodlevy při redakčním zpracování a také snížíte riziko, že nějaká chyba bude přehlédnuta a objeví se až po vytištění časopisu.

 

Redakční rada ČSPS